Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

gaiqus
2717 f7ba
gaiqus
8986 36c1 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viashampain shampain
gaiqus
Reposted fromshakeme shakeme viadiscort discort

September 23 2018

6792 0d03
gaiqus
7421 2bfb
Reposted fromkarahippie karahippie viaalicemerry alicemerry
gaiqus
4827 c362 500
Reposted fromctrl-c ctrl-c viashampain shampain

September 17 2018

gaiqus
3127 e13d
gaiqus
4305 886a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaann16 ann16
gaiqus
4594 5227
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viaIMS IMS

September 16 2018

gaiqus
6538 1e3a
gaiqus

September 15 2018

gaiqus

September 08 2018

gaiqus

August 21 2018

gaiqus
4214 3fc1 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold viastrzepy strzepy
gaiqus
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viagracey gracey
gaiqus
1699 5aa4
Reposted fromhagis hagis viagracey gracey
gaiqus
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viagracey gracey
3771 b8a1 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viagracey gracey

August 19 2018

gaiqus
1684 7274
Reposted from4777727772 4777727772 viacidiuss cidiuss

August 18 2018

gaiqus
3801 443a 500
Tom Waits, 1976
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viahiroshima2 hiroshima2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl