Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2019

gaiqus
2620 c350
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
gaiqus
9498 ab70
Reposted fromrapsodia rapsodia viatutaj tutaj
8199 6c6d 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacotarsky cotarsky
gaiqus
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viagaladriel galadriel

June 15 2019

gaiqus
4432 643b
Reposted fromkyte kyte viamikrokosmos mikrokosmos

June 01 2019

gaiqus
Before Sunrise (1995)
Reposted frompanimruk panimruk viamehhh mehhh

May 30 2019

gaiqus
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viaJosette Josette
gaiqus
1829 fc32
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viagaladriel galadriel
gaiqus
0027 e413 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamikrokosmos mikrokosmos
gaiqus
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viamikrokosmos mikrokosmos
8746 3e71 500
Reposted fromtwice twice viamikrokosmos mikrokosmos

May 29 2019

2287 08c1 500
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon vianiemniej niemniej

May 25 2019

gaiqus
6360 9344 500
Reposted fromhormeza hormeza

May 19 2019

gaiqus
gaiqus
8174 463a 500

olivierhertel:

Pretty Little Things

Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamikrokosmos mikrokosmos

May 15 2019

gaiqus

May 07 2019

2668 1686 500

Pink Floyd The Wall - David Gilmour playing Comfortably Numb - Nassau 1980 © Jill Furmanovsky

Reposted fromnickdrake nickdrake viaciarka ciarka
gaiqus
9418 a1dd 500
Sergii Shaulis, Ukraina
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSzczurek Szczurek

March 28 2019

gaiqus
Ja tylko... Nie wiem. Lubiłem to, czego nie powinienem lubić, czułem to, czego nie powinienem odczuwać. Moje słowa zawsze odbiegały od oczekiwań otoczenia.
— S. Waters 'Pod osłoną nocy' / skąd ja to znam.
Reposted fromafterparty afterparty viamikrokosmos mikrokosmos

March 04 2019

gaiqus
8213 f1b1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl