Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2019

gaiqus
1275 554a
gaiqus

Kimkolwiek jesteś, bądź dobry.

Reposted frommarysia marysia viagracey gracey

September 29 2019

gaiqus
1215 5d75 500
Reposted fromnutt nutt viaPoranny Poranny

September 09 2019

gaiqus
5606 aefe
Reposted frombearded bearded viaredstripes redstripes
gaiqus
5903 8c97 500
Reposted fromscorpix scorpix viarudelubie rudelubie

September 06 2019

gaiqus
Reposted fromkansei kansei vianieobecnosc nieobecnosc
gaiqus
3057 6bac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
gaiqus
Reposted fromshakeme shakeme vianieobecnosc nieobecnosc
gaiqus
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi viapanimruk panimruk

August 17 2019

7248 46fe 500

August 16 2019

gaiqus
8559 4357 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaverronique verronique
gaiqus
4109 0854
Reposted fromscorpix scorpix viaciarka ciarka

July 24 2019

gaiqus
1203 7d58

July 20 2019

gaiqus
2151 fd72
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi

June 29 2019

gaiqus
2620 c350
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
gaiqus
9498 ab70
Reposted fromrapsodia rapsodia viatutaj tutaj
8199 6c6d 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacotarsky cotarsky
gaiqus
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viagaladriel galadriel

June 15 2019

gaiqus
4432 643b
Reposted fromkyte kyte viamikrokosmos mikrokosmos

June 01 2019

gaiqus
Before Sunrise (1995)
Reposted frompanimruk panimruk viamehhh mehhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl